cartoon Hein de Kort FD financieel advies

In 2016 bracht de WRR het rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht uit. Daarin pleit de raad voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid om de weerbaar­heid van de samenleving en de eco­nomie te versterken en deze minder afhankelijk te maken van de finan­ciële sector. Deze cartoon verscheen bij een reactie op het rapport. De auteur vond dat de WRR in het rapport ook de financiële advies­markt had moeten behandelden.

cartoon 2012 frank Ankersmit

In het rapport Publieke zaken in de markt­samenleving (2012) betoogt de WRR dat het na het marktwerkingsbeleid van de afgelopen decennia nodig is de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak opnieuw in te vullen. Deze cartoon verscheen bij een kritische beschouwing van Frank Ankersmit op het rapport.

cartoon tgv WRRR-rapport 2014.

Een van de casussen die de WRR bespreekt in het rapport Met kennis van gedrag beleid maken (2014) is orgaandonatie. Een zogenoemd opt-outsysteem, waarbij iedereen donor is tenzij hij of zij aangeeft dat niet te willen, noemt de raad in dit rapport een vrij ‘agressieve’ vorm van sturing.

Cartoon 141031_FOKSUK_HIRES_A

In de verkenning Hoe ongelijk is Nederland? (2014) onderzoekt de WRR de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid. Een van de conclusies is dat de inkomens­ongelijkheid toeneemt, een andere dat Nederland wat betreft vermogensongelijk­heid internationaal aan de hoge kant zit.  

Cartoon tgv Rapport 2016 publieke kern vna het internet

In het rapport De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internet­beleid uit 2015 benadrukt de WRR het grote belang van internet voor de Neder­landse economie. De raad bepleit een consistent buitenlands internetbeleid waarbij de centrale protocollen en infra­structuren van het internet als een mon­diaal publiek goed worden beschouwd. De cartoon werd gemaakt ter gelegenheid van de Internet Society Awards, bedoeld voor innovaties die een stimulans betekenen voor de groei van en kennis over het internet. Het WRR-rapport kreeg een eervolle vermelding.

Cartoon 170501_151209_WO_FOKSUK_Robots_HR_NRC

In de verkenning De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (2015) onderzoekt de WRR de betekenis van digitalisering en robotica voor de toekomst van werk. Volgens de raad moet het doel zijn om mensen met robots te laten samenwerken in plaats van zo veel mogelijk werk door robots te laten overnemen.

cartoon WRR rapport weten in nog geen doen 2017

In 2017 verscheen het WRR-rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Kernboodschap van dit rapport is dat er een groot verschil bestaat tussen wat de overheid van burgers verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen.

Cartoon vershenen na de publictie WRRverkenning Migratie en classificatie in 2016
cartoon 161102_WO_FOKSUK_Stigmatiseren_HR

Deze cartoons verschenen na de publicatie in 2016 van de verkenning Migratie en classi­ficatie: Naar een meervoudig migratie-idioom. De WRR stelt daarin voor om de begrippen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ niet langer te gebruiken en deze termen te ver­vangen door ‘personen met een migratie­achtergrond’ en ‘personen met een Neder­landse achtergrond’. Dit voorstel leidde tot een levendige discussie, waarmee zelfs Arjen Lubach (cabaretier en televisiepresentator) zich bemoeide. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=vl8MNlwK_6c

Cartoon tgv de WRR verkenning De val van de middenklasse 2017

In de WRR-verkenning De val van de middenklasse. Het stabiele en kwetsbare midden (2017) wordt vastgesteld dat een deel van de middelbaar­opgeleiden (mbo’ers) zeer kritisch staat tegenover migratie, politiek en overheid, en weinig vertrouwen hebben in Kamerleden. In de verkenning houden de auteurs een pleidooi voor meer zekerheid in het werk.