02

Dit artikel hoort bij: 50 jaar WRR 01

Hoe werken wij?

Plaatje hoe werkt de WRR

De buitenwereld ziet WRR-adviezen pas na publicatie. Als al het werk is afgerond, dus. Maar hoe komen die rapporten eigenlijk tot stand? Hoe komt de WRR bijvoorbeeld tot een keuze voor de thema’s waarover hij adviseert? Wat is de gemiddelde duur van een adviestraject en welke activiteiten ontplooit de WRR ten behoeve van zijn onderzoek? En doet hij dat alleen of samen met anderen? Deze illustratie biedt een kijkje in de keuken van het werk van de WRR. 

Deze figuur schetst de werkwijze van de WRR aan de hand van enkele tandwielen. Centraal in de werkwijze staat de omgeving, bijvoorbeeld burgers, regering en parlement, overheidsorganisaties, universiteiten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en internationale instellingen. Aan de linkerkant staat het tandwiel van de WRR. De raad informeert en adviseert regering en parlement over grote maatschappelijke vraagstukken: domein- of sectoroverstijgende vraagstukken gericht op de lange termijn. Bij de WRR werken raadsleden afkomstig van universiteiten, onderzoekers, communicatie- medewerkers, ondersteunende medewerkers en stagiaires. In totaal zo’n 40 mensen. De eerste stap in de werkwijze is het identificeren van thema’s. Nieuwe adviesonderwerpen komen op de agenda van de WRR via gesprekken, signalering van maatschappelijke trends en adviesaanvragen van het kabinet. Alle ideeën worden uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen hij op zijn agenda zet. Die onderwerpen krijgen vervolgens vorm in projectgroepen. Projecten lopen 1 tot 3 jaar en omvatten literatuurstudie, interviews, bijeenkomsten en analyse. Ook werkt de WRR samen met universiteiten, adviesraden en planbureaus. De kwaliteit van het onderzoek wordt intern en extern getoetst. Een project kan verschillende typen publicaties opleveren. In de communicatie daarover worden filmpjes, podcasts en infographics gebruikt. Niet ieder onderwerp leidt tot een geschreven advies. Soms kiest de WRR voor een andere vorm, zoals een bijeenkomst met leden van het kabinet, topambtenaren of experts. De volgende stap is de landing en doorwerking van publicaties. De WRR blijft, ook na publicatie, investeren in maatschappelijke doorwerking door presentaties te geven, deel te nemen aan bijeenkomsten en aanbevelingen toe te lichten. Alleen op WRR-adviesrapporten volgt altijd een kabinetsreactie.